جرمگیری باعث کاهش حملات قلبی و سکته می شود

طی مطالعه ای که در American Heart Association's scientific sessions 2011 ارائه شد، صد هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند. طبق این مطالعه اگر در طی 2 سال، حداقل 2 بار جرمگیری صورت گیرد، سکته قلبی به میزان 24% کاهش می یابد.
منبع:http://www.2dandonpezeshk.blogfa.com
92.2.28