ارتباط کاهش وزن با سلامت لثه

در مطالعه انجام گرفته روی دو گروه با BMI مساوی، یک گروه تحت جراحی حذف بافت چربی قرار گرفتند. سپس هر دو گروه تحت درمان بیماریهای لثه قرار گرفتند.

گروهی که تحت جراحی قرارگرفته و کاهش وزن داشتند، بیشتر از گروه کنترل به درمان لثه جواب دادند.

که این خود حاکی از ارتباط کاهش وزن با سلامت لثه هاست.

منبع:

2dandonpezeshk.blogfa.com

91.12.21